Adatvédelmi szabályzat

Mik azok a „cookie-k” („sütik”)?

A Webáruházban tett látogatás során, illetve az Elektronikus Szolgáltatások igénybevételekor, a Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A cookie-k által a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. A Szolgáltató ezek alapján a Felhasználóknak a Webáruház használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. A cookie-k a HTTP protokol részei. A cookie-k használatát a Felhasználó a Weblapon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá. A cookie-k általában tartalmazzák kiinduló weboldal nevét, mentési idejét a célszámítógépen és egy egyedi azonosító számot.

A „cookie-k” célja

A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

A Webáruházon alkalmazott „cookie-k” típusuk, funkcióik szerint

analítika, követés cookie

bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le (lásd lejjebb), míg az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik. Amennyiben a cookie állandó (vagyis nem ideiglenes) jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Irányelvek feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Szolgáltató haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

Adatvédelmi Irányelvek és „cookie” fájlok

A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését a Szolgáltató az igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a Weblap valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A Szolgáltató a cookie használatával összegyűjtött adatokat kódolva tárolja, annak megakadályozása érdekében, hogy ahhoz illetéktelen személy hozzáférjen.

A “cookie-k” törlése

A Felhasználó a böngészőjében képes törölni a cookie-t a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A cookie-kat jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat.

A Zhoelala WEBÁRUHÁZ
SZEMÉLYES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

 • Általános rendelkezések
  • 1. A jelen tájékoztató (a továbbiakban: “Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az MABATA s.r.o (Kft.) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása során alkalmazott személyes adatkezelésekre vonatkozó adatvédelmi és – kezelési elveket.
  • 2. A www.zhoelala.hu webáruház (a továbbiakban: Webáruház), továbbá a Kft-nek az Ügyféllel (meghatározást lásd alább) folytatott kommunikációja bármely csatornáinak, ideértve Facebook közvetítésével összegyűjtött és kezelt személyes adatok adatkezelője az MABATA s.r.o (Kft.), amely szlovák székhelyű társaság, székhelye: Rimavská Sobota –Povstania 600., Szlovákia) bejegyzése: Besztercebányi Kerületi Bíróság által vezetett Országos cégbírósági Vállalkozói nyilvántartásába került bejegyzésre; adóazonosító száma: SK 20 22 81 15 38; statisztikai száma 44489137; törzstőkéje: 6.638 EUR, teljes egészében befizetésre került; elektronikus elérhetősége: info@zhoelala.hu vagy info@zhoelala.sk, telefon: (+421 917 645 549, +36 524-8959 és +421 944 643 535 (szokásos tarifával hívható telefonszám az adott telefonszolgáltató díjszabásának megfelelően) tárhely szolgáltató székhelye: Szlovákia, MABATA s.r.o – a továbbiakban az „Társaság” aki egyben a Webáruház, üzemeltetője és az ezeken a felületeken elérhető szolgáltatások nyújtója és értékesítője.
  • 3. A Társaság a jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatok kezelését különösen az alábbi jogszabályok alapján végzi:
   • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
   • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
   • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
   • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai és véleményei.
  • 4. A jelen Tájékoztató célja, hogy a Webáruház használatával megvalósuló személyes adatkezelések vonatkozásában az érintett felhasználó számára a jogszabályok által megkövetelt tájékoztatást nyújtson a személyes adatkezelések körülményeiről és feltételeiről.
 • Elvek
  • 1. A Társaság, mint adatkezelő által végzett személyes adatkezelések során, a jelen tájékoztató szerinti, Ügyfélnek minősül minden természetes személy, aki a Weboldalt látogatja, használja, aki a társaságtól szolgáltatást vesz igénybe , vagy használja, azon műveleteket végez, aki a társasággal szerződést köt, illetve vele kapcsolatba lép (a továbbiakban: Ügyfél). A Társaság tiszteletben tartja az Ügyfél magánszféráját, így különösen, kizárólag a jogszabályi kereteken belül kezel (gyűjt, tárol vagy használ) személyes adatot.
  • 2. A Társaságnak nem áll szándékában 16 éven aluli kiskorúak személyes adatait gyűjteni vagy kezelni. Amennyiben a kiskorú(ak) mégis átadná(k) személyes adataikat, arra kérjük a szüleiket vagy törvényes képviselőjüket, hogy tájékoztassák a Társaságot a kiskorúság tényéről, valamint kérjék ezen személyes adatok törlését.
  • 3. A Társaság nem értékesíti az Ügyfél adatait harmadik személyeknek. Az Ügyfél személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatóban foglaltakkal összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, azok megvalósításához szükséges időtartam alatt használja fel.
  • 4. A Társaság különös hangsúlyt helyez a beépített és alapértelmezett adatvédelemre, és az adatkezelés biztonságára. A Társaság biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával, így a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokhoz kizárólag a Társaság azon alkalmazottai férnek hozzá, akiknek feladatai ellátásához ez kifejezetten szükséges, így különösen az ügyfélszolgálati, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő munkakörükben alkalmazott személyek.
  • 5. A Társaság a Facebook oldalánhttps://www.facebook.com/zhoelala.hu/ is kezel személyes adatokat. :A Facebookon történő adatkezelésre a https://www.facebook.com/ internetes portálon és minden más internetes oldalon, amelyek a Facebook márka alatt működik, vagy abban részt vesz (ezen belül al-domainek, nemzetközi honlapok, widgetek és mobil telefonos applikációk), közzétett működési elvek vonatkoznak, mindenekelőtt különösen a https://www.facebook.com/legal/terms, linken elérhető szabályzat, amelyeket megfelelően a Facebook Inc. vagy Facebook Ireland Limited (a továbbiakban: „Facebook Szolgáltató”) tesz közzé, ezen belül a Facebook Lead Ads funkció segítségével, amelynek célja a Társaság saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen marketingje. A személyes adatok védelmének és felhasználásának a Facebook Szolgáltató által megadott és meghatározott elvei elérhetők többek között a https://www.facebook.com/policy.php honlapon is. A Társaságnak nincs ráhatása a Facebook Szolgáltató, ezen belül a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásainak tartalmára, illetve a Társaság által a Facebook Szolgáltatón keresztül vagy keretében folytatott reklám kampányok, ezen belül a versenyek, játékok megvalósítását lehetővé tevő applikációk tartalmára.
  • 6. A Facebook Lead Ads űrlapon lévő adatok kiegészítése révén az Ügyfél minden alkalommal átadja a Társaságnak az űrlapon megadott személyes adatokat, amelyek tartalmazhatják különösen: a családi és utónevet, e-mail címet, telefonszámot.
  • 7. A Facebook Szolgáltató keretén belül a reklámkampányok/versenyek folytatását lehetővé tevő applikációk űrlapjain lévő adatok kitöltése révén az Ügyfél átadja a Társaság számára minden alkalommal az űrlapon megadott személyes adatokat, különösen: családi és utónevet, levelezési címet, e-mail címet, telefonszámot, cipőméretet.
  • 8. Kérjük az Ügyfeleket, hogy személyes adataiknak bármilyen változása (név, email cím, lakcím, szállítási cím változás, stb.) esetén a személyes beállításaikat a Weboldal URL-en keresztül elérhető aloldalán, fiókjukban haladéktalanul módosítsák.
 • Definíciók
  • Ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki a Társaság részére személyes adatot közül, így különösen aki a Weboldalt látogatja, használja, aki a Társaságtól szolgáltatást vesz igénybe, vagy használja, azon műveleteket végez, aki a Társasággal szerződést köt, illetve vele kapcsolatba lép.
  • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
  • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A jelen Tájékoztatásban foglalt valamennyi személyes adatkezelés adatkezelője a Társaság.
  • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
  • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
  • A Társaság tevékenységének adatkezeléseinek jogalapjai az egyes adatkezelések részleteinél meghatározásra kerülnek.
  • 1. Webáruház regisztráció
  • 1.1.A regisztráció felhasználói fiók létrehozásával történik az alábbi módon:
   • Webáruház oldalán elérhető űrlap kitöltésével
  • 1.2.Szükséges az email cím és jelszó megadása a felhasználói fiók létrehozásához.
  • 1.3.Az adatkezelés célja:
   • az Ügyfelek nyilvántartása,
   • Ügyfelek egymástól való megkülönböztetése,
   • Ügyfelekkel való kapcsolattartás,
   • Ügyfél által vásárolt termékek összesítése
  • 1.4.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
  • 1.5.A kezelt adatok köre: vevőkód, rendelési azonosító, megszólítás, név (keresztnév és családi név), szállítási cím, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, amennyiben vásárlás történik az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím. Webáruház regisztráció, azaz email cím és jelszó megadása nem feltétele a rendelésnek.
  • 1.6.Személyes adatok forrása: érintett által megadott adatok. A Társaság nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben a Társaság az adatkezelést megszünteti.
  • 1.7.Az adatkezelés időtartama:
   • az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
   • az Ügyfél utolsó vásárlásától számított 5 év (kivéve 4.2 pontban részletezett megrendelések),
  • 1.8.A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  • 2. Megrendelőlap – vásárlás
  • 2.1.Termék megrendelése az alábbi módon történik:
   • Webáruház oldalán elérhető űrlap kitöltésével,
  • 2.2.Előzetes regisztráció nem szükséges megrendeléshez.
  • 2.3.Az adatkezelés célja:
   • a Webáruházában történő vásárlás,
   • számla kiállítása,
   • Ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése,
   • a megrendelések teljesítése,
   • a vásárlás és fizetés dokumentálása,
   • számviteli kötelezettség teljesítése,
   • kapcsolattartás Ügyféllel,
  • 2.4.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
  • 2.5.A kezelt adatok köre: vevőkód, rendelési azonosító, megszólítás, név (keresztnév és családi név), szállítási cím, telefonszám, email cím, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó (amennyiben van ilyen), akciós termék vásárlása, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím. Amennyiben az Ügyfél nem adja meg az ebben a pontban felsorolt adatait, a Társaság nem tudja az Ügyfél megrendelését teljesíteni, mivel ezen adatok az Adásvételi Szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükségesek.
  • 2.6.Személyes adatok forrása: érintett által megadott adatok. A Társaság nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben a Társaság az adatkezelést megszünteti.
  • 2.7.Adatkezelés időtartama: a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a OTP BANK kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  • 2.8.Adattovábbítás:
   • bankkártyás fizetés estén továbbításra kerül a kártyatulajdonos neve, kártya száma, lejárati dátum, CV kód, tranzakciós kód, a tranzakció összege, dátuma, időpontja.
   • Társaság bankszámláját a OTP BANK-nál vezeti. Bankszámlás átutalás esetén a OTP BANK felé továbbításra kerül az Ügyfél neve, a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja.
   • Futárszolgálat
   • Továbbított adatok: családnév, utónév, kiszállítási cím, email cím, telefonszám, vételár (utánvét esetén) Adatkezelés célja: a megrendelt termék kiszállítása. A kiszállítással kapcsolatos személyes adatkezelésre a mindenkori adatvédelmi tájékoztatója az irányadó.
   • A futárszolgálat kizárólag Magyarország területére szállít terméket.
  • 3. Marketing célok- hírlevelek
  • 3.1.Adatkezelés célja:
   • – hírlevélre való feliratkozás: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozottak részére,
  • 3.2.A Webáruházon történő regisztráció során, illetve a megrendelőlap kitöltésével az Ügyfél hozzájárulhat ahhoz, hogy a Társaság a részére a Társaság tevékenységéről, szolgáltatásairól, működéséről, továbbá a Társaság szolgáltatásainak népszerűsítésére vonatkozó reklámüzeneteket küldjön, e-mailes hírlevél formájában, majd egy, az e-mailfiókjába érkező levélben feltüntetett link-re kattintva megerősíti a feliratkozást. Az ilyen tájékoztatások tartalmazhatnak utalást ajánlatokra, új termékekre vagy a szolgáltatásainkra.
  • 3.3.Amennyiben az Ügyfél nem tart tovább igényt ilyen irányú tájékoztatásunkra, a Weboldalon bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni, illetve hírlevélben is lehetőség van linkre kattintva leiratkozni.
  • 3.4.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Ügyfél a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Ügyfél bármikor tiltakozhat a személyes adatai jelen pontban részletezett adatkezelés ellen (lásd 5-ös pont). Ez esetben a Társaság haladéktalanul megszünteti az adatkezelést.
  • 3.5.A kezelt adatok köre: vevőkód, megszólítás, név (keresztnév és családi név), e-mail cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
  • 3.6.Személyes adatok forrása: érintett által megadott adatok. A Társaság nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben a Társaság az adatkezelést megszünteti.
  • 3.7.Az adatkezelés időtartama:
   • – az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
   • – az Ügyfél utolsó vásárlásától számított 2 év
  • 4. Marketing célok- egyedi ajánlatok
  • 4.1.Adatkezelés célja:
   • – a vásárlói szokások elemzése,
   • – célzottabb kiszolgálás,
   • – Webáruházban személyre szabott marketingüzenetek megjelenítése, az Ügyfél viselkedésen (pl. megnyitás, kattintás) alapuló személyre szóló ajánlatok készítése, a Társaság saját és partnerei üzleti ajánlatainak feltüntetése a Webáruház oldalán.
  • 4.2.A Webáruházra való regisztráció, illetve a Megrendelőlap kitöltésével az Ügyfél hozzájárulhat ahhoz, hogy a vásárlói preferenciáit (vásárlások, illetve kattintások) a Társaság elemezze, majd az elemzés alapján az Ügyfél számára a Társaság a Webáruház honlapján személyre szabott ajánlatokat adjon (profilalkotás). Az imént említett eljárás nem befolyásolja az Ügyfél vásárlási jogát, illetve nem kötelezi az Ügyfelet semmilyen vásárlásra, következményekkel nem jár. A profilalkotás technikai eszközökkel automatizált módon az Ügyfél alábbi adatai felhasználásával történik:
   • vevőazonosító,
   • név,
   • email cím
   • vásárolt Termékek,
   • megtekintett Termékek.
  • 4.3.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása. Az Ügyfél a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Ügyfél bármikor tiltakozhat a személyes adatai jelen pontban részletezett adatkezelés ellen (lásd 5-ös pont). Ez esetben a Társaság haladéktalanul megszünteti az adatkezelést.
  • 4.4.A kezelt adatok köre: vevőkód, rendelési azonosító, megszólítás, vásárolt termékek, név (keresztnév és családi név), e-mail cím, hozzájárulás.
  • 4.5.Személyes adatok forrása: érintett által megadott adatok. A Társaság nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben a Társaság az adatkezelést megszünteti.
  • 4.6.Az adatkezelés időtartama:
   • – az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
   • – az Ügyfél utolsó vásárlásától számított 2 év.
  • 5. Panaszbejelentés
  • A Társaság ügyfélszolgálata a Társaság szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket
   • – írásban, postai úton: ul. Povstania 600, 97901 Rimavská Sobota; Szlovákia
   • – elektronikus levélben: info@zhoelala.hu
   • – telefonon: +36 70 524 8959

fogadja.

 • 5.2.Panasz benyújtása esetén javasoljuk az alábbi információ megadását: (1) részletes információ és kapcsolódó körülmények a reklamáció tárgyáról, a kifogásolt eljárás jellege illetve részletes leírása; (2) az Ügyfél kérése, illetve (3) az Ügyfél elérhetősége a panasz kezelésével kapcsolatban. Ezen információk megadása megkönnyíti és felgyorsítja a panasz kivizsgálását a Szolgáltató számára.
 • 5.3.A Társaság a panaszra legkésőbb annak előterjesztésétől számított 30 naptári napon belül válaszol.
 • 5.4.Adatkezelés célja: Az ügyfélszolgálat igénybevétele során megadott adatok kezelésének célja a panasz, illetve a bejelentésben feltett kérdés megválaszolása, kivizsgálása, kezelése, továbbá az Ügyfél tájékoztatása a Társaság érdemi válaszáról.
 • 5.5.Az adatkezelés jogalapja: az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése, nem fogyasztói panaszok esetén az érintett hozzájárulása, amelyet a bejelentéssel megadottnak tekint a Társaság, fogyasztói panaszok esetén a jegyzőkönyvek vonatkozásában a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése, amely szerint a hivatkozott adatkezelés kötelező.
 • 5.6.A kezelt adatok köre: Fogyasztónak minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § alapján – kötelező, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, és az Ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul:
  • panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;
  • panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
  • panasz részletes leírása;
  • panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
  • a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;
  • panaszos telefonszáma;
  • beszélgetés hanganyaga, amennyiben az fentiek szerinti telefonszámot a panaszos használja.
 • 5.7.Személyes adatok forrása: érintett által megadott adatok. A fenti adatok megadása kötelező, ezek hiányában a Társaság nem tudja a panaszkezelést elvégezni.
 • A panaszokról felvett jegyzőkönyveket, valamint a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése alapján kezelt adatokat – a Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3) bekezdése alapján – a panasz bejelentésétől számított öt évig tárolja a Társaság.
 • Az Ügyfél (érintett) jogai a Társaság adatkezelésével kapcsolatban
  • 1. Jogok
  • Az érintett (Ügyfél) jogosult arra, hogy kérelmezze az Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való tájékoztatás, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének zárolását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
  • 1.1. Tájékoztatási jog: Az Ügyfél bármikor kérhet tájékoztatást a Társaság által végzett adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt személyes adatokról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. Ezen jog gyakorlása esetén az Ügyfél köteles pontosan meghatározni, miről kér tájékoztatást.
  • 1.2. Helyesbítéshez való jog: Az Ügyfél kérheti, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat a Társaság helyesbítse. Ezen jog gyakorlása esetén az Ügyfél köteles pontosan meghatározni, hogy mely személyes adat pontatlan és milyen módosítást kér.
  • 1.3. Törléshez való jog: A Társaság az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat az Ügyfél kérelmére törli, ha:
   • kezelése jogellenes;
   • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
   • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
   • e azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte;
   • kezelése jogellenes;
  • Az Ügyfél törlés iránti kérelme kizárólag az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét (pl. számlázással kapcsolatos adatok). Ezen jog gyakorlása esetén az Ügyfél köteles pontosan meghatározni, hogy mely személyes adat törlését kéri, illetve milyen indokból kéri a törlést.
  • 1.4. Adatkezelés zárolásához való jog: Az alábbi esetekben az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Társaság zárolja („blokkolja”) az adatkezelést ha azt az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Társaság a korlátozás alá eső adatokat kizárólag tárolja őket, azokat nem gyűjti, továbbítja, módosítja, stb. Ezen jog gyakorlása esetén az Ügyfél köteles pontosan meghatározni, hogy mely személyes adat korlátozását kéri és milyen indokból kéri a korlátozást.
  • 1.5. Tiltakozáshoz való jog: Az Ügyfél a fentieken tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik (pl. hírlevél kiküldése lásd 4.3 és 4.4 pont). Tiltakozás esetén a Társaság az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  • 1.6. Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok: Az Ügyfél kérelmére – tájékoztatni kell az 4.4 pontban alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az Ügyfélnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani. Az Ügyfél törlés iránti kérelme kizárólag az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét (pl. számlázással kapcsolatos adatok). Ezen jog gyakorlása esetén az Ügyfél köteles pontosan meghatározni, hogy mely személyes adat törlését kéri, továbbá milyen indokból kéri a törlést.
  • 1.7. Adatkezelés zárolásához való jog: Az alábbi esetekben az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Társaság zárolja („blokkolja”) az adatkezelést ha azt az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Társaság a korlátozás alá eső adatokat kizárólag tárolja őket, azokat nem gyűjti, továbbítja, módosítja, stb. Ezen jog gyakorlása esetén az Ügyfél köteles pontosan meghatározni, hogy mely személyes adat korlátozását kéri, és milyen indokból kéri a korlátozást.
  • 1.8. Tiltakozáshoz való jog: Az Ügyfél a fentieken tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik (pl. hírlevél kiküldése lásd 4.3 és 4.4 pont). Tiltakozás esetén a Társaság az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  • 1.9. Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok: Az Ügyfél kérelmére – tájékoztatni kell az 4.4 pontban alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az Ügyfélnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.
  • 2. Eljárás
  • 2.1. Az 5.1 pont szerinti kérelmeket a Társaság az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken fogadja.
   • -MABATA s.r.o., írásban, postai úton: ul. Wojska Povstania 600. Rimavská Sobota, szlovákia;
   • -elektronikus levélben: info@zhoelala.hu;
  • 2.2.Amennyiben a kérelmet az Ügyfél elektronikusan nyújtotta be, úgy a Társaság a kérelmet elektronikusan fogja megválaszolni. A Társaság a kérelmek beérkezése esetén jogosult az Ügyfél azonosságát leellenőrizni, és igazolásokat bekérni.
  • 2.3.A Társaság köteles mindent megtenni, hogy a helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesítse az adatfeldolgozókat és címzetteket is.
  • 2.4. A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb egy hónapon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet.
  • 2.5. Az Ügyfél az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a Társaság jogosult költségtérítést kérni. Az Ügyfél által már megfizetett költségtérítés összegét a Társaság az Ügyfél részére visszatéríti, amennyiben az Ügyfél személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha a GDPR ezt előírja. Amennyiben a Társaság a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 • Cookie fájlok
  • 1. A Webáruházban felhasználásra kerül az Ügyfél hálózatra rákapcsolt számítógépén vagy egyéb berendezésén lévő információhoz való hozzáférés és annak rögzítésének technológiája (különösen a cookie fájlok felhasználásával), annak érdekében, hogy az Ügyfél számára a lehető legkényelmesebbé váljon a Webáruház használata, ezen belül statisztikai célokból és bemutatott reklámtartalmak, ezen belül a partnerek és a Társaság reklámmegrendelői reklámjainak az Ügyfél érdeklődéséhez való igazítása céljából. Az Ügyfél Webáruházban, tett látogatása során automatikusan begyűjthetők a látogatásra vonatkozó adatok, azon honlapon domain nevei formájában, amelyről az Ügyfelet a Webáruház honlapjára átirányították, a kereső, az operációs rendszer típusa, az IP cím, az Ügyfél azonosítója, egyéb információk, amiket a http protokoll továbbít. Ezen túlmenően a Társaság feldolgozhatja a működtetési adatokat vagy azon berendezés lokalizációjára vonatkozó információkat, amelyek segítségével a Webáruházhoz való hozzáférés megvalósul.
  • 2. A cookie fájlok kisméretű szöveges információk, amelyeket a szerver küld ki, és amelyeket az Ügyfél számítógépe tárol (általában a számítógép központi lemezén vagy a mobil berendezésen). Ebben azokat az információkat tárolják, amelyekre a Webáruháznak szüksége lehet ahhoz, hogy illeszkedjen az Ügyfél által alkalmazott hozzáférési módhoz, és hogy statisztikai adatokat gyűjtsön a Webáruház, mely oldalakat látogatott meg, milyen elemeket töltött le, továbbá adatokat az internetszolgáltatóról, pl. annak domain neve vagy a látogató személy származási országa, miközben alapelvként nem gyűjt be semmilyen olyan adatot, amely alapján lehetővé válna az Ügyfél azonosítása, annak ellenére, hogy ezek az információk nem egyszer lehetnek személyes adat jellegűek, azaz lehetővé tehetik bizonyos viselkedési formák hozzárendelését konkrét Ügyfélhez.
  • 3. A Webáruházban felhasznált cookie fájlok elsősorban annak tartalmának az Ügyfél preferenciáihoz való illesztésére valamint az internetes portál tartalmak hatékonyságának növelésére és személyre szabottságára szolgálnak.
  • 4. A Webáruházban felhasznált cookie fájlok nem károsak sem az Ügyfél, sem az általa felhasznált számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azok kiszolgálását a böngészőikben. A Webáruház két fajta cookie fájlt alkalmaz: az egy belépést kiszolgálókat, amelyeket csak addig tárol az Ügyfél számítógépe vagy mobil berendezése, amíg az Ügyfél kilép az adott internet oldalról vagy kikapcsolja a (kereső) programot, illetve az állandókat, amelyek az Ügyfél berendezésén maradnak a cookie fájlok paramétereiben megadott időtartamig vagy azok számítógépről kézzel való eltávolításáig.
  • 5. További információk a cookie fájlokról, megtalálhatók a Google Analytics Privacy Protection Policy-jában.
  • 6. Az Ügyfél módosíthatja a cookie fájlok felhasználásának módját a böngészőn vagy az Applikáción keresztül, ezen belül blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Webáruházból (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A cookie fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző “Súgó” lapján.
  • 7. Példaként az Internet Explorer böngészőn a cookie fájlokat a következő szintről lehet módosítani: Eszközök -> Internetes opciók -> Magánélet; a Mozilla Firefox böngészőn: Eszközök -> Opciók -> Magánélet; ugyanakkor a Google Chrome böngészőn: Beállítások -> Részletes keresés beállítás -> Magánélet -> Tartalom beállítás -> Cookie fájlok. Az elérési útvonal eltérő lehet a böngésző felhasznált változatától függően.
  • 8. A cookie fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Ügyféli kézikönyvében/használati utasításában.
  • 9. A cookie fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Webáruház megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.
 • Biztonsági eszközök
  • 1. A Társaság technikai és szervezeti eszközöket alkalmaz, amelyek biztosítják a feldolgozott személyes adatok biztonságát és a védelem alá vont adatok kategóriájának megfelelő védelmét, különösen biztosítja, hogy az adatok illetéktelen személyek részére ne kerüljenek átadásra, a hatályos jogszabályok megsértésével ne kerüljenek feldolgozásra, módosításra, ne sérüljenek vagy ne semmisítsék meg.
  • 2. A Társaság megfelelően hozzáférhetővé teszi a következő technikai eszközöket, amelyek megakadályozzák az elektronikus úton küldött Személyes Adatok illetéktelen személyek részéről történő megszerzését, módosítását, az adatbázis bebiztosítását illetéktelen személyek hozzáférése ellen:
   • – SSL bizonyítvány a Webáruház azon oldalain, ahol az Ügyfelek adatai megadásra kerülnek;
   • – a Felhasználói Fiókhoz való hozzáférés csak egyéni login és jelszó használatával lehetséges.
  • Jogorvoslat
   • 1. Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Adatkezelő székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.
   • 2. Amennyiben az Ügyfél kérelme a Társaság által elutasításra kerül, azzal szemben az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Társaság tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy a Társaság határidőn belül nem dönt, az Ügyfél, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.
  • Záró rendelkezések
   • 1. A Webáruház tartalmazhat linkeket más internet oldalakhoz. A Társaság azt javasolja Ügyfelei részére, hogy a más oldalra való átlépést követően ismerkedjen meg az ott meghatározott magánélet-védelmi politikával. Jelen Szabályzat csak a Társaság felsorolt tevékenységére vonatkozik.
   • 2. A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat jövőben történő módosítására – amelyre többek között a következő fontos okokból kerülhet sor:
    • a hatályos jogszabályok megváltozása, különösen a Személyes adatok védelme, a távközlési jog, az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások és a fogyasztók jogait szabályozó előírások terén, amelyek befolyásolják a Társaság jogait és kötelességeit valamint az Ügyfelek jogait és kötelességeit;
    • a funkciók vagy az Elektronikus Szolgáltatások fejlődése, amelyet az internetes technológia előre haladása diktál, ezen belül az új technológiai és technikai megoldások alkalmazása/bevezetése, amelyek hatással vannak a Szabályzat területére.
   • 3. A Társaság minden alkalommal megjelenteti a Webáruház és az Applikáció oldalain a Szabályzatban bekövetkezett változásokat. Minden egyes módosítást követően a Szabályzat új változata jelenik meg, új keltezéssel.
   • 4. A Szabályzat érvényességének kezdete: 2018.05.20.
   • 5. Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a weblapot.
show

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zhoelala/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zhoelala/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111